Conèixer x Comprendre

 

  Què és CxC         Projectes:   Musulmans   Els veïns del Rif    La Vall del Toudgha    Senegal         Contacte

 

 
 
Projecte Senegal:  
Què és   Objectius   Reflexions a la tornada   El paper de la policia   Recull de premsa
 
El paper de la policia en una societat pluricultural i multiètnica

La policia és un reflex de la societat, i per tant arrossega la mateixa càrrega de pors, prejudicis i estereotips que aquesta en el seu conjunt, més els biaixos específics del propi col·lectiu policial.

La policia és un dels garants dels drets i llibertats de tots els ciutadans  i ha d’intervenir en situacions potencialment conflictives respectant els principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat.  Ha de mantenir en tot moment la credibilitat davant de tots els ciutadans de la societat. Per tant esdevé indispensable una actuació ben visible contra el racisme i la discriminació.

Ha d’actuar, i se l’ha de veure actuar, amb total imparcialitat envers tots els grups i amb clar respecte per la diferència ètnica i cultural. Ha d’utilitzar la llei per combatre els actes motivats pel racisme i la xenofòbia, al mateix temps que ha de treballar de manera activa per prevenir actes com aquests i ajudar a fer possible la integració social i ètnica.

 

Aquesta societat cada vegada més multicultural i multiètnica demana una policia que adapti el seu professionalisme, la qualitat del servei i les seves àmplies responsabilitats legals a les necessitats d’una població en canvi constant. Una policia que sigui el mirall de la societat, que no sigui motiu de queixes relatives a la discriminació i l’assetjament i que disposi de procediments, mitjans i recursos per ocupar-se’n en cas que es produeixin. Una policia  que tingui  en la formació un dels elements de treball més importants per a la creació d’un cos policial professional i pluricultural i que persegueixi oferir serveis a aquesta nova societat. Aquesta formació ha d’ajudar a garantir que les actituds personals dels agents  siguin coherents amb la seva ètica professional. Una  policia amb uns comandaments que han de contribuir de manera essencial a la introducció de la cultura de la diversitat dins de l’organització

 

El concret paper de la policia local

La policia local ha d’aportar un plus als plantejaments anteriors.

Com a servei policial més proper al ciutadà ha estat el cos de seguretat que millor ha incorporat el model de policia comunitària, un model que es concreta en treballar per a la comunitat, amb la comunitat i des de la comunitat.

És la imatge més visible de l’administració local, que és la que per la seva proximitat millor ha de conèixer i gestionar els interessos i necessitats de tots els ciutadans i ciutadanes del municipi.

 

És aquesta proximitat la principal qualitat de la policia local i on es troba la seva capacitat de transmetre missatges en positiu, de promocionar-se com a servidora de tota la societat, com a garant dels drets de tots, esborrant els prejudicis que poguessin existir en relació a la policia, a qualsevol policia, i en relació a l’administració, a qualsevol administració.

Però una policia local arrelada i inserida en la societat pot anar més enllà. Ha de ser una policia proactiva, que s’anticipi a les situacions de conflicte per evitar-les, i en cas que arribin a produir-se, que disposi de les eines i els coneixements per afrontar el conflicte i la falta d’entesa.

Si com diem la policia local ha de treballar des de la comunitat, ho ha de fer des d’estratègies transversals prèviament establertes i  en coordinació amb els agents socials i altres àmbits de l’administració.

Cal fomentar la confiança i la cooperació des de la policia i cap a la policia.  Aquesta construcció de ponts planteja un important repte professional. És una part bàsica de l’enfocament de la policia en una societat democràtica

 

 
 

Conèixer x Comprendre ha redactat aquest projecte seguint els principis de la Carta de Rotterdam que proposa els criteris d’una policia per a una societat multiètnica i en base a les publicacions, articles i estudis d’UNESCOCAT, centre Unesco de Catalunya, en relació  a la policia i la immigració, i del programa europeu NAPAP, d’ONG  i policia contra el racisme

 

 

 

Conèixer x Comprendre 2011

contacte@coneixerxcomprendre.org